Privātuma politika

MĀRKETINGA PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS – par  “Open OlainFarm” un par pasākumiem  

Vispārīgā informācija

 1. Šīs privātuma atrunas (turpmāk – Atruna) mērķis ir atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] (turpmāk – VDAR) 12. un 13.pantam sniegt informāciju veselības aprūpes speciālistiem (turpmāk – VAS) par akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr.40003007246, (turpmāk – Sabiedrība) veikto VAS personas datu apstrādi šādu procesu ietvaros:
  • portāla VAS “Open OlainFarm” (turpmāk – Portāls) darbība;
  • pasākumu VAS, piemēram, semināri, vebināri, konferences, (turpmāk – Pasākumi) norises nodrošināšana;
  • Sabiedrības saziņa ar VAS par Sabiedrības produktiem un Pasākumiem.
 2. Sabiedrība augstu vērtē personas datu aizsardzības prasības un ar Atrunu sniedz informāciju, lai nodrošinātu iespēju VAS saprast, kas, kāpēc un kādā veidā tiek darīts ar VAS iesniegtajiem personas datiem.
 3. Atrunā lietotais termins – “pārzinis”, “apstrādātājs”, “personas dati”, “apstrāde”, “datu subjekts” ir lietoti tādā nozīmē, kā tie definēti VDAR 4.pantā.

Pārzinis     

 1. Pārzinis – akciju sabiedrība “Olainfarm”. Pārziņa kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:
  • Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
  • E-pasta adrese: dataprotection@olainfarm.com;
  • Tālruņa Nr.+371 28327856.

Personas datu ieguves avots

 1. Sabiedrība personas datus iegūst no paša datu subjekta (VAS), kad VAS izveido kontu Portālā, reģistrējas un ierodas uz Pasākumu. VAS personas dati ir iegūti no datu subjekta (VAS) arī tajā gadījumā, kad kontu Portālā izveido un reģistrāciju uz Pasākumu VAS vārdā veic cita persona. Šī persona ir pilnībā atbildīga un nodrošina, ka viņai ir tiesības atbilstoši VDAR VAS personas datus iesniegt Sabiedrībai saskaņā ar Atrunu, un viņas pienākums ir sniegt VAS Atrunā ietverto informāciju

Apstrādāto personas datu veidi

 1. Apstrādāto personas datu apjoms var atšķirties, atkarībā no apstrādes nolūka. Sabiedrība var apstrādāt šādus VAS personas datus:
  • Vārds, uzvārds;
  • E-pasta adrese, tālruņa numurs;
  • Lietotāja vārds un parole piekļūšanai pie Portāla;
  • Informācija par specialitāti;
  • Informācija par pilsētu, kurā VAS praktizē;
  • Informācija par Pasākumiem, kurus VAS plāno apmeklēt (ir veikta reģistrācija) vai ir apmeklējis, VAS iegūtie tālākizglītības punkti Pasākuma apmeklēšanas rezultātā;
  • Informācija, kas ietverta VAS un Sabiedrības komunikācijā, kura notiek Portālā, Pasākuma laikā vai, izmantojot e-pastu, tālruņa numuru;
  • Pasākuma, tai skaitā tiešsaistes Pasākuma, norises video un audio ieraksts, kuru Sabiedrība var veikt, lai Pasākuma norises ierakstu darītu pieejamu citiem VAS izglītošanās nolūkā. Līdz ar to VAS ir jāņem vērā, ka tie VAS personas dati, kurus iegūs konkrētā Pasākuma dalībnieki (piemēram, VAS uzdodot jautājumu Pasākuma laikā), var būt pieejami arī citiem VAS, kuriem būs pieeja Pasākuma norises ierakstam.
  • Informācija par VAS darbībām Portālā (piemēram, informācija, kad konts izveidots, kad notikusi pieslēgšanās un atslēgšanās no konta, no kādas IP adreses konts ir izmantots, informācija, cik ilgs laiks pavadīts Portālā).

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Sabiedrība personas datu apstrādi veic, lai nodrošinātu iespēju VAS pieteikties uz Pasākumiem, piedalīties izraudzītajā Pasākumā un saņemt apliecinājumu, tālākizglītības punktus par dalību Pasākumā (ja konkrētā Pasākuma formāts paredz šāda apliecinājuma izsniegšanu un tālākizglītības punktu piešķiršanu) un lai Sabiedrība varētu apliecināt VAS dalību Pasākumā.
 2. Sabiedrība var sazināties ar VAS, izmantojot Portāla kontā pieejamos saziņas veidus vai VAS norādīto e-pasta adresi, tālruņa numuru, lai VAS sniegtu informāciju par:
  • konta darbību (piemēram, par izmaiņām/ uzlabojumiem/ tehniskām problēmām Portālā);
  • Pasākuma norisi, uz kuru VAS ir reģistrējies;
  • citiem aktuāliem Pasākumiem un Sabiedrības ražotajiem produktiem (tai skaitā par šo produktu lietošanu, iepakojumu, devu, papildinājumiem, izmaiņām aprakstā, lietošanas instrukcijā), kā arī lai vienotos par iespēju tiekties saistībā ar šiem produktiem.
 3. Sabiedrība var sazināties ar VAS, izmantojot Portāla kontā pieejamos saziņas veidus vai VAS norādīto e-pasta adresi, tālruņa numuru, ja šāda saziņa ir nepieciešama VAS iniciētā pieprasījuma, jautājuma atrisināšanai.
 4. Sabiedrība var saglabāt un analizēt informāciju par VAS specialitāti, pilsētu, kurā VAS praktizē, Pasākumiem, uz kuriem VAS ir veicis reģistrēšanos vai kurus ir apmeklējis, par Sabiedrības nosūtīto informāciju VAS, lai izveidotu pēc iespējas VAS interesēm un prakses vietai atbilstošāku saturu informācijai, kuru Sabiedrība plāno nosūtīt VAS.
 5. Sabiedrība var saglabāt un izmantot informāciju par VAS darbībām Portālā, lai nodrošinātu Portāla darbību un drošību.
 6. Atrunas 6.8.punktā noteikto Pasākuma norises ierakstu Sabiedrība var izveidot un nodrošināt pieeju šim ierakstam citiem VAS izglītošanās nolūkā.
 7. Sabiedrība personas datus citā nolūkā, kas nav noteikts Atrunā, veic tikai tad, ja šāda personas datu apstrāde ir noteikta ārējā normatīvajā aktā vai datu subjekts ir piekritis šādai apstrādei, vai datu apstrāde atbilstoši VDAR ir savietojama ar sākotnējiem nolūkiem.

Personas datu apstrādes pamatojums

 1. Personas datu apstrāde, kas norādīta Atrunas līdz 12.punktā, tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata (VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Šādu personas datu apstrāžu gadījumā Sabiedrība ir izvērtējusi un nodrošina samērīgumu starp Sabiedrības leģitīmajām interesēm un datu subjekta tiesībām un brīvībām. Sabiedrībai šīs personas datu apstrādes ir nepieciešamas šādu leģitīmo interešu aizsardzībai:
  • Sabiedrības komercdarbības veikšana;
  • Izglītošanās iespēju VAS nodrošināšana;
  • Sabiedrības komercdarbības attīstīšana, analizēšana un plānošana;
  • Sabiedrības tēla, produktu popularizēšana;
  • Informācijas iegūšana no VAS par Sabiedrības ražotajiem produktiem, lai nepieciešamības gadījumā veiktu uzlabojumus, izmaiņas;
  • Pozitīvas sadarbības un komunikācijas ar VAS īstenošana;
  • Juridisko un cita veida risku, piemēram, riski informācijas drošības jomā, pārvaldīšana;
  • Citas Atrunā norādītās intereses un nolūki.
 2. Personas datu apstrāde, kura norādīta Atrunas 8.3.punktā var tikt veikta uz VAS piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).
 3. Sabiedrībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var būt pienākums personas datus sniegt vai iegūt no ārējos normatīvajos aktos noteiktām iestādēm, piemēram, Valsts policija, tiesa. Šādas personas datu apstrādes pamats un nolūks izriet no VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkta.
 4. Personas dati netiek izmantoti automatizēta lēmuma pieņemšanai VDAR 22. panta izpratnē.

Personas datu saņēmējs

 1. Sabiedrība var nodot personas datus savam apstrādātājam – tā nav trešā persona, bet ir komersants vai indivīds, kas personas datus apstrādā Sabiedrības vārdā un uzdevumā, pamatojoties uz konkrētiem Sabiedrības norādījumiem. Apstrādātājam ir saistošs pienākums nodrošināt personas datu drošību un atļauts personas datus izmantot tikai Sabiedrības noteikto darbību un nolūku sasniegšanai. Piemēram, Sabiedrība var izmantot apstrādātāju, lai tas nodrošinātu personas datu glabāšanu, Sabiedrības noteiktās informācijas nosūtīšanu Sabiedrības noteiktiem saņēmējiem. Sabiedrība, izmantojot apstrādātāja pakalpojumus attiecībā uz personas datu glabāšanu, var nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Šādā situācijā personas datu nodošana un aizsardzība tiek nodrošināta, ar apstrādātāju (ar personas datu saņēmēju) noslēdzot līgumu, kurš atbilst Eiropas Komisijas pieņemtajām standarta datu aizsardzības klauzulām.
 2. Sabiedrībai var rasties pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus nodot valsts un/vai pašvaldības institūcijai, kas veic Sabiedrības vai VAS darbības uzraudzību vai kurai Sabiedrības rīcībā esošā informācija nepieciešama savu pienākumu izpildei.
 3. Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, personas datus var nodot vai darīt pieejamus savam profesionālās darbības konsultantam.
 4. VAS dalība un rīcība Pasākumā var sniegt informāciju par VAS dalību Pasākumā citiem Pasākuma dalībniekiem un citiem VAS, kuriem Sabiedrība var nodrošināt pieeju Atrunas 6.8.punktā norādītajam Pasākuma norises ierakstam. Atrunas 6.8.punktā norādītais Pasākuma norises ieraksts VAS izglītošanas nolūkā var tikt izvietots Sabiedrības interneta vietnēs vai Sabiedrības sadarbības partneru (citu pārziņu) interneta vietnēs.

Personas datu apstrādes ilgums

 1. Sabiedrība personas datus atbilstoši VDAR glabā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami likumīga nolūka sasniegšanai. Pēc likumīgā nolūka sasniegšanas personas dati tiek dzēsti, anonimizēti vai iznīcināti.
 2. Sabiedrība pārtrauks sūtīt VAS informāciju par Pasākumiem un Sabiedrības ražotajiem produktiem Atrunas 8.3.punktā norādītajā gadījumā, ja VAS to pieprasīs. Sabiedrība dzēsīs personas datus no VAS konta Portālā, slēgs pieeju kontam un pārtrauks šos personas datus izmantot, ja VAS to pieprasīs vai ja VAS neizmantos kontu ilgāk kā 5 gadus.
 3. Atrunas 6.8.punktā noteiktais Sabiedrības sagatavotais Pasākuma norises ieraksts var tikt saglabāts un nodrošināta tā pieejamība VAS līdz Pasākuma ietvaros sniegtā informācija vairs nav aktuāla. Sabiedrība regulāri novērtē Pasākumu ierakstu aktualitāti.
 4. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, personas dati tiek glabāti tik ilgi, līdz piekrišana tiek atsaukta, ja konkrētās piekrišanas gadījumā nav noteikts īsāks termiņš vai, ja apstrādes turpināšanai pēc piekrišanas atsaukšanas nepastāv cits tiesiskais pamats.
 5. Personas datus, kas Sabiedrībai nepieciešami, lai tā pierādītu savu saistību izpildi, Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, var glabāt pēc tam, kad VAS ir pieprasījis personas datu apstrādes pārtraukšanu, bet ievērojot vispārējo prasības noilguma termiņu – 10 gadi atbilstoši Latvijas Republikas likumā “Civillikums” noteiktajam vai trīs gadi saskaņā ar Komerclikumu, vai cits termiņš, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteikto termiņu prasības celšanai/pieteikuma iesniegšanai. Ja par Sabiedrības saistību izpildi radīsies strīds vai tiks uzsākta pārbaude, personas dati var tikt saglabāti līdz pilnīgai strīda atrisināšanai vai pārbaudes pabeigšanai.

Datu subjekta – VAS – tiesības

 1. Datu subjektam ir šādas tiesības:
  • Pieprasīt Atrunas kopiju, papildu informāciju, paskaidrojumus par Atrunā ietverto informāciju un Sabiedrības veikto personas datu apstrādi;
  • Pieprasīt no Sabiedrības apstiprinājumu, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
  • Pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi pie saviem personas datiem;
  • Pieprasīt Sabiedrībai pārtraukt sūtīt VAS informāciju par Pasākumiem un Sabiedrības ražotajiem produktiem;
  • Pieprasīt Sabiedrībai personas datu dzēšanu no VAS konta un slēgt šo kontu;
  • Iebilst pret Sabiedrības veikto personas datu apstrādi (piemēram, iebilst pret apstrādi, kas tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata, ja datu subjekts uzskata, ka šī apstrāde ir nesamērīga), pieprasīt Sabiedrībai personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu;
  • Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt.
 2. Minētās datu subjekta tiesības detalizētāk regulētas VDAR 12. – 21.pantā. Šīs tiesības nav absolūtas, un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Sabiedrībai ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Sabiedrība norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
 3. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjektam ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: dataprotection@olainfarm.com vai nosūtot vēstuli uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, adresējot to akciju sabiedrībai “Olainfarm”.
 4. Sabiedrības darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai jautājumus, aicinām datu subjektu vispirms sazināties ar Sabiedrību saskaņā ar Atrunas 29.punktu. Kā arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālruņa Nr.+371 67223131, interneta vietnes adrese: dvi.gov.lv).

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)